Người quân tử có trí huệ như nước, dùng thiện mà cảm hoá vạn vật

Từ khóa:

Clip mới

    Có thể bạn quan tâm